scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Verstappen.com niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Verstappen.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Verstappen.com. Verstappen.com kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Verstappen.com kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Verstappen.com garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. 

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Verstappen.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Links naar andere websites


Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Verstappen.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.
Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Copyright


Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Verstappen.com, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Verstappen.com. Verstappen.com behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. 

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Verstappen.com en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verstappen.com is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. 

Verstappen.com heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Verstappen.com, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. 

Verstappen.com heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst- en beeldmateriaal.


Privacy


Verstappen.com heeft privacy van internetgebruikers hoog in het vaandel staan. Gedurende het proces u nieuws te brengen, verzamelt Verstappen.com geen persoonlijke gegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven.

Verstappen.com registreert wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals het type browser dat u gebruikt of met welke provider u contact zoekt met het internet. Deze informatie kan door Verstappen.com worden gebruikt om haar site verder te verbeteren.

Het kan voorkomen dat u persoonlijke gegevens aan Verstappen.com verstrekt en daarvoor uw toestemming geeft, zoals wanneer u gebruik wilt maken van een prijsvraag of specifieke dienst. Deze informatie wordt door Verstappen.com gebruikt om de door u aangevraagde dienst te kunnen leveren.